Annet

 • Galeier og spionasje.
  En svensk representant i Amsterdam, Petter Trotzig, skriver den 3.november 1663, en rapport til kong Karl XI av Sverige. Denne rapporten har blitt bevart i Riksarkivet i Stockholm. På slutten står det: «Den danske admiral ridder Adelaar har reist til Noord Holland, har her bestilt en galei på ca. 70 fot lengde til å ro med 20 par årer, som han vil sende til Danmark som champellioen (sjablon).»

 • Den nederlandske dikter, forfatter og forsker Louis Th. Lehmann (1920 -2012) har i 1982 forfattet en interessant artikkel om denne spion historien. Oversettelsen finner du her.

  Selskabet kjøpte en avbildning av en slik galei.
  Klikk på bildet for forstørrelse.
  Klikk på bildet for forstørrelse.

  «Offuer Hansz Excell: H: General Admirals
  H: Conrad Siffuertsens Galley.
  
  Huad Atlas, Danaus, Neptun och Samothracer, Som 
  først optennchte Skib, Galleyer, Galliaser,
      Huad Archimedis Kunst, huad lasons kloge Gand
      Med deris bygningspracht paafant i fremmed Land, 
  Dett bringer du os for, Hoipriset Norske Herre, Du anden 
  Dædalus, du Norgis Soell och ære
      Med denne din Galley, Apeflis pensell Værd,
      Och Opitz dichterpen, i Riimekonsten Lærd. O 
  Haffuetz Stollte Printz. Neptun lad dig betuinge Naar 
  denne Raritet med Sine fløy och Winge
      Vdj dit Element Will prechtig Suømme ud
      Da Tag dend blidlig an, Som din forliebte Brud.
  
  Bergen d 4 Iuny	             Jiligen Sammensatt
  1664.	            aff H: Excell: Skyldigste Th: 
                          Hans Munthe
                         Fori Ben. Not. ».
  

  Min merknad: Noe vanskelig å lese siste bokstav og forkortelsene nederst på brevet, på grunn av uskarphet. • 1669: CA på besøk i Amsterdam.

  Maaltijd, aangeboden aan den Deenschen admiraal Curt Adler.
  ‘Den llden Februarij 1669 is den rijxadmirael Coert Adelaer, van Denemarcken, door Burgemeesteren getracteert op de Cleveniersdoelen. Boven aen de tafel sat de genoemden admirael, aen de rechtersijde den admirael Michiel de Ruyter, aen de slinckersijde den heer van Ameronge; Vlooswijck, Pancras en van Beuningen, Burgemeesteren, aen wedersijden; Bontemantel*), Corver en Roeters, Schepenen, aen de rechtersijde; Pol, Tulp en Hooft, Outburgemeesteren, aen de slinckersijde. Van Waveren en Hudde, Outschepenen, en (de) Deensche commissares volchden. De maeltijt was vroolijck, doch wierde wat te sterck gedroncken, soodat, door de gulharticheyt van den Deenschen admirael, (deze) seer beschoncken in een koetsslee wierde thuysgebracht. Waerover, in Denemarcken sijnde, dickmaele heeft gewenscht den heer Vlooswijck alsoo te moogen aldaer tracteeren. Was een heer van groote beleeftheyt en discretie, hebbende de Seignorie van Venetiën tegen den Turck gedient. Deese maeltijt heeft gecost vijfhondert tachentich guldens’.
  *) Schrijver.
  (Civ. en Mil. Reg. I p. 711 en 712).
  Måltid, presentert den Danske admiral Curt Adeler.
  ‘Den 11.Februar 1669 ble riksadmiralen Coert Adelaer, av Danmark, spandert av Borgemesterne på Cleveniersdoelen. Ved hovedende av bordet satt nevnte admiralen, på høyre siden admiral Michiel de Ruyter, på venstre siden herrene van Amerongen; Vlooswijck, Pancras og van Beuningen, Borgemesterne på begge sider; Bontemantel*), Corver en Roeters, Schepenen, ved hyreside; Pol, Tulp en Hooft, fhv. borgemesterne, på venstresiden. Van Waveren en Hudde, fhv. Rådmenn og de danske kommisærene fulgte. Måltidet var munter, dog ble det drukket litt for mye, slik at, den Danske admiralen ble meget beskjenket kjørt hjem i en vogn slede. Var en herre av stor høflighet og diskresjon, som tjeneste gjorde de Seignori av Venetia mot Turkerne. Dette måltidet har kostet fem-hundre og åtti gulden’.
  *) Forfatteren.
  (Civ. en Mil. Reg. I p. 711 en 712).
  Vogn slede i Nieuwebrugsteeg i Amsterdam. I bakgrunnen ses baksiden av St. Olavskapellet. Tegning v/ Anton Pieck.

  Vogn slede i Nieuwebrugsteeg i Amsterdam. I bakgrunnen ses baksiden av St. Olavskapellet. Tegning v/ Anton Pieck.

  Sikkert er det ikke, men det er sannsynlig at han overnattet på Rokin nr. 91 i huset som ble bygget til ham av fam. Pelt.

  "Huis met de Adelaars", bygget til Cort Adeler etter bryllupet i 1662. Idag Rokin 91 i Amsterdam.

  «Huis met de Adelaars», bygget til Cort Adeler etter bryllupet i 1662.
  Idag Rokin 91 i Amsterdam.

     
 • CORT ADELER AF BREVIK
 • Liste over skib
 • Liste over steder
 • CORT ADELERS VÅPEN (1906)

  Utformet av Anders Thiset for Danmarks Adels Årbok 1904
  From Wikimedia Commons, the free media repository
  Utformet av Anders Thiset (1850 – 1917) for Danmarks Adels Årbok 1906

  Beskrivelse av Cort Adelers våpenskjold (Danmarks Adels Aarbog 1906)
  Et firdelt Skjold med hvidt Hjerteskjold, hvori et Orlogsskib for fulde Seil med aabne
  Porte, udlagte Stykker og flyvende røde ”flagte”
  Flag med hvidt Kors, i 1. Feldt en halv guldbevæbnet sort Ørn
  i Sølv, i 2. en af en Sky kommende blottet Arm, holdende et
  afhugget Tyrkerhoved paa Spidsen af en blottet Kaarde, i 3. et
  Sølv-Kastel med 9 Kobberstykker i tre Rader i Sort, i 4. tre
  under hinanden liggende Sølv-Maaner i Blaat; paa Hjelmen syv
  Galleigallioner, hver med en rød Standart, hvori tre liggende
  Sølv-Maaner, to foroven, een forneden, i den fjerde Gallion en
  paa en blaa Kugle staaende Fortuna ”med sine Farver”.